achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

9.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení konference delegátů PDŠS pro rok 2009 03.02.09

Konference delegátů Pardubického šachového svazu vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí za rok 2008, schválila rozpočet na rok 2009 a zvýšení členských příspěvků od roku 2010, rozhodla o sankcích za pozdní placení příspěvků, doplnila VV, zvolila delegáty na konferenci ŠSČR a uložila nové úkoly jak VV tak oddílům.


 USNESENÍ

USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 24.1. 2009 v Pardubicích

 

 

Konference PDŠS

 

1) bere na vědomí

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2008 přednesenou předsedou Ing. Koskem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí

b)      zprávu Revizní komise

c)      vznik nových oddílů NOPO Miřetice a ŠK Krčma-Venzara Lanškroun

d)      ukončení členství v ŠSČR oddílů DDM Alfa Pardubice a TJ Holcim Prachovice

 

2) schvaluje

a)      členské příspěvky PDŠS na rok 2010 ve výši  80,- Kč za výdělečně činné, 40,- Kč za nevýdělečně činné (mládež do 10 let 0,- Kč)

b)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých započatých 50 členů oddílu (k 31.12.2009)

c)      hospodaření PDŠS za rok 2008, s tím, že schodek ve výši 20.332,- Kč bude uhrazen z fondu organizace

d)      příspěvky na režijní výdaje členům VV a předsedovi RK v celkové výši  6.000,- Kč – z toho předsedovi, předsedům STK a KM po 1.200,- Kč,  hospodáři, TMK, KMR a předsedovi RK po 600,- Kč

e)      rozpočet na rok 2009 v souhrnné částce 101.900,- Kč jako vyrovnaný

 

3) rozhodla

a)      o sankcích pro oddíly které nezaplatí v termínu do 1.3.2009 členské příspěvky včetně zaslání seznamu takto:

členské příspěvky kraji se zvyšují na dvojnásobnou výši, tedy 120,-/60,- Kč;

oddílům nebudou proplaceny žádné dotace

 

4) volí

a)      na uvolněné místo do výkonného výboru pana Pavla Němce

b)      delegáty na konferenci ŠSČR pány M.Mojžíše, M.Sabola, J.Mazucha a náhradníky P.Němce, F.Houšku

 

5)  pověřuje VV PDŠS

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference

b)      provádět nezbytné změny rozpočtu

 

6) ukládá

a)      VV PDŠS

-  prověřit funkčnost organizačních pracovníků oddílů a aktualizovat adresář          

                                                                                              zodpovídá: sekretář

                                                                                              termín: k 1.4.2009

-  dopracovat a vydat rozpočet ve schválené výši na r.2009 v položkovém členění

                                                                                         zodpovídá: hospodář

                                                                                              termín: únor 2009                                                                            

     -  uspořádat školení trenérů                                                zodpovídá: TKM

 

     -  uspořádat školení rozhodčích                                          zodpovídá: KR

     -  věnovat zvýšenou pozornost výchově talentované mládeže

                                                                                              zodpovídá: KM, TMK

     -  provést kontrolu plateb od oddílů před losováním soutěží družstev                     

zodpovídá: hospodář a STK

     -  zabývat se diskusními příspěvky přednesenými na konferenci

      

b)      Oddílům

-  zabývat se otázkou rozhodčích a trenérů s cílem zvýšení jejich stavu

termín:  trvale

 

                                   


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.