V sobotu 28. ledna 2023 proběhla v Chocni volební konference PDŠS, zúčastnilo se 26 delegátů. Byl zvolen nový VV - předseda Jiří Kosek, místopředseda Martin Šmajzr, členové: Jaromír Krys, Lubomír Šilar, Jiří Krištof, David Kameník a David Schaffer. Více informací v přiložené zprávě a usneseních.

Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 28.1.2023

Přítomní:  26 delegátů – Pavel Němec, Petr Křivský, Jan Honek, Miroslav Kalhous, Josef Sekyrka, Milan Hošek, Josef Vařejčko, Jan Mazuch, Lubomír Šilar, David Schaffer, Stanislav Maděra, Petr Horáček, Miloš Izák, Ivo Prax, Jiří Janota, František Janeček, Roman Rusz,  Karel Halbrštát, Martin Šmajr, David Kameník, Jiří Kosek, Miloš Mazura, Adam Lorenc,  Stanislav Palla, Miroslav Vohník, Pavel Kylar

Člen VV:         Jiří Krištof

Host za ŠSČR: Josef Bednařík

 1. Zahájení.

  Konference byla zahájena v 10.10 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek. 

 Delegáti schválili složení komisí:

   mandátová:   Adam Lorenc, Karel Halbrštát

   návrhová:      Josef Sekyrka,  Jan Honek

   volební:         Jiří Krištof , David Kameník

   Zastoupeno bylo 24 šachových oddílů PDŠS. Celkem se zúčastnilo 26 delegátů z 38 oprávněných to je  68 %. Nezúčastněné oddíly (9): ŠO Hlinsko, TJ Sokol Krouna, Sokol Krucemburk, TJ CHS Chotěboř, NOPO Miřetice, Jiskra Litomyšl, TJ Jablonné nad Orlicí, TJ Sokol Němčice, ŠK Dolní Čermná

 1. Zprávy o činnosti PDŠS. Předseda Jiří Kosek seznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS za rok 2022. Následovaly zprávy komisí: STK - Ivo Prax, KM – Lubomír Šilar, TMK - Jiří Krištof, KR – František Janeček
 2. Zprávu o hospodaření v roce 2022. Za nepřítomného hospodáře přečetl zprávu o hospodaření Jiří Kosek.

   Rozpočet za rok 2022 skončil s celkovým schodkem ve výší 110 199,- Kč a zůstatkem na účtu ve výši 129 988,55 Kč.

Schodek byl pokryt z přebytků hospodaření za roky 2020-2021, kdy byla omezená činnost.  

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl delegátům předložen k diskuzi.

 1. Zpráva revizní komise PDŠS. Předseda revizní komise Josef Sekyrka vystoupil se zprávou revizní komise za rok 2022.
 2. Diskuze.

-  M. Izák pozval šachisty na bleskový turnaj v Trnávce

-  K. Halbrštát pozval šachisty na KP rapid družstev a KP rapid jednotlivců do Mistrovic

-  M. Mazura poděkoval funkcionářům za práci pro krajský svaz

-  D. Schaffer informoval o olympiádě dětí a mládeže – zlatá medaile Jiří Bouška

-  J. Sekyrka kritika k počtu družstev v KS západ, dlouhá sezóna - vynechané termíny,     možnost hrát KS bez rozhodčího

-  M. Šmajr  odpověď na složení KS, termíny dle vyšších soutěží, návaznost družstev

-  M. Izák podpořil výjimku pro hrání KS bez rozhodčího

-  J. Krištof ke školení rozhodčích se nešlo přihlásit, vyčerpána plná kapacita 30

-  F. Janeček omezená kapacita místnosti na školení rozhodčích nelze zvětšit

-  F. Janeček k webu PSŠS nutno aktualizovat seznam oddílů a kalendáře akcí

-  P. Němec dotaz ke konferenci ŠSČR, volby VV

-  J. Bednařík představení činnosti ŠSČR, návrh nového VV ŠSČR, vize práce na rok 2023

-  J. Mazuch  pozval delegáty na Czech Open, kandidát na místopředsedu ŠSČR, podpora týmu současného předsedy M. Petra

-  J. Kosek , L Šilar  info o žádostí ŠS Železné hory o půjčku od PDŠS na zálohu pořadateli KP mládeže 2023 , diskuze a zahrnutí do usnesení

-  J. Krištof upozornil na problém s termíny extraligy a 1.ligy mládeže v dubnu – příjímací zkouška na školy

-  L Šilar k v 1.lize mládeže  4 partie za 2 dny je  hodně, velmi pozdní návrat z utkání

 1. Volby členů výkonného výboru a revizní komise

     Člen volební komise Jiří Krištof přečetl obdržený návrh na složení VV pro období 2023-2026 a delegáti o návrhu hlasovali:

návrh na předsedu                  Jiří Kosek                   24 pro ,  2 se zdrželi

návrh na  místopředsedu        Martin Šmajzr            25 pro ,  1 se zdržel

návrh členů VV:  Jaromír Krys, Lubomír Šilar, Jiří Krištof, David Kameník, David Schaffer

hlasování  26 pro                   

     Jiří Krištof přečetl obdržený návrh na složení RK pro období 2023-2026:

Ivo Prax, Miroslav Kalhous, Jan Honek.  Hlasování delegátů: 25 pro  , 1 se zdržel.

 1. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 25.2.2023 Pardubice

     Člen volební komise Jiří Krištof přečetl obdržený návrh na delegáty. Zájem o účast projevili 4 členové PDŠS: Ivo Prax, Martin Šmajzr, Ondřej Třasák a Pavel Němec.

Volební komise rozhodla o způsobu hlasování: hlasovalo se pro jednotlivé kandidáty podle abecedy.   Zvolení delegáti na konferenci ŠSČŘ:  Martin Šmajzr, Ivo Prax , Pavel Němec.

Náhradník Ondřej Třasák. 

 1. Plán práce na rok 2023

    VV předložil delegátům návrh rozpočtu PDŠS na rok 2023, rozpočet byl navržen v celkové výši příjmů 248 000.-Kč a výdajů 288 000,-Kč  s plánovanou ztrátou 40 000,-Kč.

    Plánované termíny schůzí VV: 14.3.2023, 13.6.2023,  5.9.2023, 28.11.2023,  příští konference 27.1.2024.

 1. Usnesení konference přečetl člen návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 delegáti nepřítomni. 

 Konference byla ukončena v 13,30.

 

 

Zapsal: Jiří Kosek

 

 

USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 28. ledna 2023 v Chocni

Konference PDŠS

1) bere na vědomí

 1. zprávu o činnosti PDŠS za rok 2022 přednesenou předsedou Ing. Jiřím Koskem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí
 2. zprávu Revizní komise za rok 2022

2) schvaluje

 1. členské příspěvky PDŠS na rok 2024 v základní výši 100,- Kč pro členy od 19-65 let věku, 50,- Kč pro členy do 18 a nad 65 let věku a 20,- Kč pro členy věku do 10 let (r. 2015)
 2. počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých započatých 50 členů oddílu (k 31. 12. 2023)
 3. hospodaření PDŠS za rok 2022 se ztrátou hospodaření ve výši 110.199,- Kč a zůstatkem na účtu ve výši 126.988,55 Kč
 4. peněžní bezúročnou půjčku ve výši 50.000,- Kč šachovému oddílu ŠS Železné hory se splatností do 5.5.2023
 5. rozpočet na rok 2023 ve výši částky příjmů 248.000,- Kč, výdajů 288.000,- Kč, celkově se ztrátou 40.000,- Kč, která bude hrazena z přebytku na účtu organizace

3) rozhodla

 1. o motivaci k účasti na příští konferenci s tím, že za účast každého zástupce (delegáta) oddílu bude poskytnuta sleva na startovném ve výši 400,- Kč

4) volí   

 1. a)     předsedu pana ing. Jiřího Koska, místopředsedu pana ing. Martina Šmajzra a

             ostatní členy VV pány Davida Kameníka, Mgr. Jiřího Kryštofa, RNDr. Jaromíra

             Kryse, Mgr. Davida Schaffera a ing. Lubomíra Šilara

 1. revizní komisi PDŠS ve složení Mgr. Ivo Prax, Jan Honek a ing. Miroslav Kalhous
 2. delegáty na konferenci ŠSČR pány Pavla Němce, Martina Šmajzra, Ivo Praxe

 a náhradníka Ondřeje Třasáka                                           

5) pověřuje VV PDŠS

      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference včetně potřebných úprav rozpočtu

6) ukládá

 1. VV PDŠS

     - zajistit aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku dle platné legislativy

                                                                                              zodpovídá: předseda

     - zajistit potvrzení a dodání účetní uzávěrky do sbírky listin spolkového rejstříku

                                                                                               zodpovídá: předseda, hospodář      

      - uspořádat školení (doškolení) rozhodčích a trenérů

                                                                                                zodpovídá: KR, TMK

     - věnovat potřebnou pozornost výchově talentované mládeže

                                                                                                zodpovídá: KM, TMK          

     - zabývat se diskusními příspěvky přednesenými na konferenci

                                                                                                 zodpovídá: předseda 

 1. Oddílům

-  dodržovat stanovené termíny a potřebné náležitosti dokumentů (např. přihlášek, faktur,

    soupisek) ve sportovní i dalších oblastech činnosti